Resultaten enquête verkaveling en architectuur De Groene Beemd Lithoijen

Deze zomer konden inwoners van Lithoijen een tweede enquete invullen voor De Groene Beemd. Hierin vroegen we om een reactie op de verkaveling en op de architectuur. Graag delen we de belangrijkste uitkomsten met u.

  • Er zijn 37 respondenten die de enquête volledig ingevuld hebben, waarschijnlijk iets minder vanwege het achterlaten van persoonsgegevens, maar we wilden ook alleen serieuze reacties.
  • Van de respondenten komt eenderde echt uit de kern Lithoijen en 100% uit de regio, waarschijnlijk en afgaande op de gesprekken tijdens de inloop, veelal mensen die terug willen komen naar Lithoijen.
  • De meest gehoorde opmerking is dat mensen uitkijken naar het vervolg, meer informatie en concretere informatie over tijdpad en woningen. Ons streven is om daar snel mee aan de slag te gaan zodra de gemeente ook akkoord is met deze uitgangspunten en we de laatste opmerkingen vanuit het dorp en de Kernraad verwerkt hebben. Voor meer informatie over het vervolg en de planning verwijzen we graag naar het eerdere bericht op de projectwebsite.
  • De planopzet wordt positief ontvangen. Enkele opmerkingen vragen om meer woningen voor starters, senioren en bouwkavels. Dat zit er nu in op basis van het woningbehoefteonderzoek eerder dit jaar. Deze vraag zal per fase nader gesteld worden dus die flexibiliteit houden we.
  • De voorkeur voor de getoonde referentiebeelden inzake de architectuur gaat uit naar Dorps, 46% geeft daar de eerste voorkeur aan en 22% de tweede voorkeur. Reacties die daar soms aan toegevoegd zijn hebben betrekking op de opzet van de hofjes en architectuur goed aan te laten sluiten op de dorpse bebouwing en boeren achtergrond die het dorp heeft.;
  • Als tweede kiest men voor Eigentijds, 32% geeft daar de eerste voorkeur aan en 41% de tweede voorkeur;
  • Landelijke architectuur is de derde voorkeur met 22% van de respondenten die daaraan de eerste voorkeur geeft en 38% de tweede.
  • Wij zullen de architect opdracht geven om naast de keuzes ook de gemaakte opmerkingen deze reactie mee te nemen in het eerste ontwerp voor de fase(s) waarvoor we binnenkort het ontwerptraject opstarten.
Via de website www.groenebeemd.nl en de Facebookpagina van De Groene Beemd berichten we u graag over de voortgang. Volg De Groene Beemd dus gerust!