De Groene Beemd Lithoijen | Evaluatie en update najaar 2021

Op 23 september jl. heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden tussen RMD Projectontwikkeling B.V., Kernraad Lithoijen en Gemeente Oss inzake De Groene Beemd in Lithoijen. Onderwerpen waren de omgevingsconsultatie, het betrekken van het dorp en de afronding van de eerste planopzet (fase 1 en 2), het verwerken van de input uit het dorp daarin en de terugkoppeling daarvan.

Een veel gehoorde opmerking is dat het vaak lang duurt voordat mensen inhoudelijk reactie krijgen op vragen, input of naar aanleiding van gevoerde gesprekken. Aan tafel bleek dat dit komt omdat de gemiddelde Lithoijenaar of omwonende ongeduldig is. Bij omwonenden omdat zij nieuwsgierig zijn naar de status van de bouwplannen en wat dit voor hun specifieke situatie betekent. En bij woningzoekenden omdat zij staan te springen om op korte termijn in aanmerking te komen voor een nieuwe passende woning.

Dat begrijpen alle betrokken partijen, anderzijds doen zowel RMD Projectontwikkeling B.V., Gemeente Oss als de Kernraad er alles aan om zo snel als mogelijk te werken. Om duidelijkheid te verschaffen over waarom het lang duurt is besloten om in het kort het proces toe te lichten dat tot nu toe doorlopen is.

In feite lopen er een drietal processen parallel aan elkaar die telkens de benodigde afstemming nodig hebben. Te weten:

  • Inventarisatie van behoefte en betrekken van het dorp;
  • Consultatie van aanwonenden en andere betrokkenen;
  • De planvorming o.b.v. input uit het dorp, gemeentelijk beleid en algemene regelgeving.
Op basis van deze drie punten wordt het plan gevormd. Meestal gaat dat goed omdat het plan breed gedragen wordt in het dorp. Maar soms conflicteren eisen, regels, wensen en belangen en dan moet daar een afweging in gemaakt worden, gevolgd door een keuze. Voordat die openbaar kenbaar gemaakt worden gaat dit eerst langs de direct betrokkenen en dat soms meerdere keren. Dit omdat we ons werk met aandacht doen en met respect voor alle bewoners en partijen.

Dat maakt dat we nu bijna een definitief plan hebben waar momenteel stedenbouwkundig en ruimtelijk juridisch de laatste hand aan gelegd wordt door de gemeente, architect en ontwikkelaar. De basis daarvoor is het stedenbouwkundig plan dat tijdens de inloopavond is gepresenteerd, alsmede de laatste opmerkingen van omwonenden die daarin verwerkt zijn en persoonlijk aan hen worden teruggekoppeld.

Zodra het bestemmingsplan gereed is, kan de volgende stap gemaakt worden, en dat is dat het bestemmingsplan in procedure gaat. Parallel daaraan start de architect ook met het ontwerp van de woningen in de eerste en twee fase. Dit op basis van de keuzes en zeker ook de op- en aanmerkingen die weer ruimschoots gemaakt zijn via het keuzeformulier op de website. Ter geruststelling en vooruitlopend op de vragen die daarover zijn ontvangen, er komen ook gelijkvloerse woningen voor senioren in die fases en tevens worden er zelfbouwkavels uitgegeven.
De verkeersontsluiting is aangepast door in het plan een extra weg op te nemen om de Stuwstraat te ontzien. De hoofdroute in het plan loopt het plan en het dorp uit waardoor auto’s veelal via de Molenweg geleid worden. Het plan voorziet ruimschoots in parkeren volgens de normen van de gemeente die daarvoor gelden, in kleinere dorpen met relatief veel auto’s per inwoners en bezoeker.

De fasering in het plan is ook aangepast om vanaf de kant van het dorp te starten. In feite volgt de fasering de beoogde verkeersontsluiting. De route voor het bouwverkeer is precies andersom, waarbij de bouwweg als eerste wordt aangelegd zodat het bouwverkeer niet via het dorp hoeft en niet voor overlast zorgt in fases die te zijner tijd gereed zijn. Daardoor zal geen sprake zijn van een jarenlange bouwput maar worden de woningen, infrastructuur en het openbaar gebied per deelfase geheel afgerond en door bewoners in gebruik genomen.

Ook hebben we veel vragen over de planning ontvangen, gezien de huidige status is het niet mogelijk om een concrete planning af te geven. Wel kunnen we het globale tijdspad aangeven, dat is als volgt:

  • Kwartaal 4 2021: vastleggen laatste afspraken en uitgangspunten met Gemeente Oss;
  • Kwartaal 4 2021: opstarten bestemmingsplanprocedure en architect voor de eerste fase;
  • Kwartaal 1 2022: informatie tussenstand bestemmingsplan en woningontwerp;
  • Kwartaal 2 2022: opstarten verkoop woningen en kavels eerste fase;
  • Kwartaal 3 2022: definitief bestemmingsplan en vergunningen;
  • Kwartaal 4 2022: start bouwrijp maken met aansluitend bouwen en woonrijp maken;
  • Kwartaal 3 en 4 2023: oplevering woningen eerste fase.
Binnenkort vindt de terugkoppeling plaats naar aanleiding van de ontvangen input tijdens de inloopavond op 19 juli jl. en de ontvangen reacties daarna. Vooruitlopend daarop vonden we het nodig om in dit gezamenlijke bericht een nadere toelichting op het proces te geven.